Blog

Opći uslovi putovanja – General Conditions of Travel

UVODNE ODREDBE

1.1. Ovi Opći uvjeti ugovora o putovanju u paket-aranžmanu (dalje kao: ”Opći uvjeti”) sastavni su dio ugovora o putovanju u paket-aranžmanu (dalje kao: ”Ugovor”) sklopljenog između organizatora putovanja – turističke agencije Trend Travel d.o.o. Sarajevo, Adresa: ulica Gazi Husrev-begova br. 46 E, ID BROJ 4203289750005 (dalje kao: ”Agencija”) i putnika odnosno ugovaratelja putovanja kada ugovaratelj putovanja sklapa Ugovor u korist treće osobe kao putnika (dalje kao: ”Putnik”).

1.2. Ovi Opći uvjeti usklađeni su sa Zakonom . Uz ove Opće uvjete, sastavni dio Ugovora čini i program putovanja u paket-aranžmanu (dalje kao: ”Program putovanja”). U slučaju nepodudarnosti ovih Općih uvjeta s odredbama Ugovora ili Programa putovanja, prevladat će odredbe Ugovora, potom sadržaj Programa putovanja, a zatim odredbe ovih Općih uvjeta.

1.3. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se isključivo za paket-aranžmane u kojima je Agencija organizator. Ako Agencija posreduje ili prodaje usluge drugih turističkih agencija, u Ugovoru će biti naznačen odgovorni organizator putovanja te će se primjenjivati opći uvjeti tog organizatora, koje će Agencija učiniti dostupnima Putniku.

2. PROGRAM PUTOVANJA

2.1. Program putovanja, koji čini sastavni dio Ugovora, sadrži zakonom propisane predugovorne informacije za paket-aranžmane te može obuhvaćati dodatne korisne informacije prema procjeni Agencije.

2.2. Agencija garantira provedbu Programa putovanja u skladu s opisom objavljenim na web stranici Agencije. Međutim, Agencija se obvezuje ispuniti sadržaj Programa putovanja osim u slučaju izvanrednih okolnosti poput ratnih sukoba, nemira, terorističkih aktivnosti, prirodnih katastrofa, prometnih zastoja, intervencija vlasti, epidemioloških izbijanja i drugih nepredviđenih situacija izvan kontrole Agencije koje direktno utječu na odredište putovanja. U slučaju potrebe za izmjenom sadržaja Programa putovanja zbog navedenih poremećaja, Agencija će poduzeti razumne korake kako bi osigurala što je moguće veću usklađenost s originalnim planom putovanja. Unatoč tome, smatrat će se da je Agencija ispunila svoje obveze čak i ako se provedba Programa putovanja razlikuje od prvobitno objavljenog.

2.3. Svi uvjeti navedeni u Programu putovanja koji se odnose na putne isprave, vize, devizna, carinska, zdravstvena i druga pravila vrijede isključivo za hrvatske državljane, osim ako nije drugačije naznačeno. Strani državljani moraju provjeriti primjenjive uvjete putovanja prije rezervacije paket-aranžmana, uzimajući u obzir zahtjeve njihovih zemalja državljanstva, tranzita i odredišta.

 

3. PRIJAVA ZA REZERVACIJU I SKLAPANJE UGOVORA

3.1. Putnik može svoj upit ili prijavu za rezervaciju paket-aranžmana iz ponude Agencije uputiti u svim poslovnicama Agencije, putem kontakt forme na web stranici Agencije, elektroničkom poštom, telefonom, drugim načinom daljinske komunikacije ili putem druge ovlaštene turističke agencije koja djeluje kao posrednik.

3.2. Prilikom prijave za rezervaciju i prije sklapanja Ugovora, Putnik je dužan dostaviti točne podatke i važeću dokumentaciju potrebnu za organiziranje putovanja. Putnik je isključivo odgovoran i jamči da je Agenciji dao točne podatke i važeće dokumente te je u slučaju bilo kakve promjene podataka ili dokumenata Putnik dužan bez odgađanja dostaviti Agenciji nove podatke i/ili dokumente. Ako Putnik ne dostavi podatke ili dokumente u skladu s uvjetima i rokovima Ugovora, odnosno ako Putnik Agenciji da netočne podatke i/ili dostavi dokumentaciju protivno odredbama ovih Općih uvjeta i uputama Agencije, smatrat će se da je Putnik odustao od prijave za rezervaciju i odgovara za svu štetu koja bi Agenciji eventualno nastala.

3.3. Nakon podnošenja prijave za rezervaciju, Agencija će Putniku izdati Ponudu po kojoj se Putnik obvezuje na ime rezervacije uplatiti predujam u iznosu od najmanje 40% ukupne cijene aranžmana na transakcijski račun Agencije i to u roku od 24 sata od zaprimanja Ponude. U slučaju da Putnik u roku od 24 sata od zaprimanja Ponude ne izvrši uplatu predujma na ime rezervacije, smatrati će se da je Putnik odustao od prijave za rezervaciju. Prijavu za rezervaciju Agencija se obvezuje obraditi i o potvrdi rezervacije pisanim putem obavijestiti Putnika kao i dostaviti Putniku potvrdu o uplati rezervacije. Ako Agencija nije u mogućnosti potvrditi rezervaciju, Agencija se obvezuje uplaćeni predujam u cijelosti vratiti Putniku. Ako Putnik ne prihvati zatraženu, a od strane Agencije potvrđenu rezervaciju, Agencija ima pravo zadržati primljeni predujam na ime rezervacije. U slučaju prihvaćanja rezervacije od strane Putnika, troškovi rezervacije uračunavaju se u cijenu paket-aranžmana. Uplata predujma ne podrazumijeva potvrdu rezervacije, već se rezervacija smatra potvrđenom tek po pisanoj obavijesti Agencije. Agencija može, ovisno o slučaju, Programom putovanja odrediti uplatu predujma na ime rezervacije u postotku većem ili manjem od 40% ukupne cijene paket-aranžmana, a koji postotak će u tom slučaju biti izražen u odgovarajućem novčanom iznosu na Ponudi. U tom slučaju, za obvezu Agencije da izvrši i potvrdi rezervaciju biti će mjerodavan iznos naznačen na Ponudi.

3.4. Ugovor se smatra sklopljenim: (i) nakon što Agencija po danoj ponudi u roku određenom od Agencije, od strane Putnika na tranakcijski račun zaprimi iznos predujma određen Programom putovanja, a ako isti nije određen, najmanje 40% vrijednosti rezervacije te (ii) nakon što Agencija izvrši potvrdu rezervacije. Ako Putnik i Agencija sklapaju Ugovor u pisanom obliku, Agencija je dužna odmah po potpisu Ugovora obje ugovorne strane predati Putniku primjerak potpisanog Ugovora. Ukoliko Putnik i Agencija Ugovor sklapaju putem elektroničke pošte i/ili web stranice i/ili uplatom predujma na račun Agencije, Agencija je obvezna putem elektroničke pošte u roku od 24 (dvadeset četiri) sata Putniku dostaviti potvrdu o tome da je Ugovor sklopljen.

3.5. Sklapanjem Ugovora Putnik potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa svim karakteristikama izabranog putovanja, odnosno sa Programom putovanja te da u cijelosti razumije i prihvaća Ugovor, Program putovanja i Opće uvjete. Ako Putnik ugovara putovanje u ime i za račun drugih putnika, sklapanjem Ugovora potvrđuje kako je sa svim navedenim u potpunosti upoznao druge putnike, te osobno odgovara za to da će se drugi putnici u čije ime i za račun je ugovorio putovanje pridržavati odredbi Ugovora, Programa putovanja i ovih Općih uvjeta. Putnik također preuzima obvezu upoznati druge putnike sa svim dodatnim informacijama koje dobije u daljnjem kontaktu s Agencijom.

3.6. Preostali iznos ukupne cijene paket-aranžmana Putnik je dužan podmiriti Agenciji najkasnije u roku od 30 dana prije početka putovanja ako se radi o putovanjima

4.IZMJENE UVJETA UGOVORA

4.1. Nakon sklapanja Ugovora a prije početka putovanja Agencija može jednostrano izmijeniti uvjete Ugovora, ako je izmjena beznačajna, o čemu će Agencija obavijestiti Putnika na trajnom nosaču podataka. Beznačajnom izmjenom smatra se svaka izmjena koja znatno ne mijenja glavna obilježja usluga putovanja, ne umanjuje kvalitetu ili vrijednost paket-aranžmana, niti uzrokuje značajnije neugodnosti ili dodatne troškove za Putnika, primjerice: promjena hotelskog smještaja u hotel iste kategorizacije i kvalitete usluge na sličnoj lokaciji kao i prethodni hotel, promjena u rasporedu održavanja obilazaka, izleta i posjeta i sl.

4.2. Ako je Agencija prije početka putovanja prisiljena znatno izmijeniti bilo koje glavno obilježje usluga putovanja ili ne može ispuniti ugovorene posebne zahtjeve Putnika, dužna je bez odgode na trajnom nosaču podataka obavijestiti putnika o predloženim izmjenama, njihovom utjecaju na cijenu paket-aranžmana odnosno o ponuđenom zamjenskom paket-aranžmanu i njegovoj cijeni, ovisno što je primjenjivo. Putnik je obvezan u roku od 2 radna dana od primitka obavijesti Agencije očitovati se Agenciji na trajnom nosaču podataka prihvaća li predloženu izmjenu ili raskida Ugovor. Ako putnik ne odgovori u navedenom roku smatra se da je suglasan s predloženim izmjenama odnosno zamjenskim paket-aranžmanom. Ako izmjene ili zamjenski paket-aranžman imaju za posljedicu višu cijenu ili dodatne troškove, razliku u cijeni obvezan je podmiriti Putnik. Ako izmjene ili zamjenski paket-aranžman imaju za posljedicu nižu kvalitetu ili cijenu, Putnik ima pravo na primjereno sniženje cijene. Ako Putnik raskine Ugovor, Putnik ima pravo na povrat uplaćenog iznosa bez prava na naknadu štete i eventualnih troškova vize, osiguranja, cijepljenja i drugih troškova.

4.3. Agencija zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja zbog promjene reda letenja ili zbog nastupanja nepredviđenih okolnosti, pravo promjene smjera putovanja ako se promijene uvjeti za putovanje (promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge situacije na koje Agencija ne može utjecati) i to bez naknade štete, a prema važećim propisima u domaćem i međunarodnom prometu. Agencija ne preuzima odgovornost za promjene radi nepredviđenih okolnosti i više sile tijekom putovanja. U tom slučaju može osigurati prikladne usluge s obzirom na nastalu situaciju.

5. RASKID UGOVORA OD STRANE PUTNIKA

U bilo kojem trenutku prije početka paket-aranžmana, Putnik može raskinuti Ugovor, i to na način da na trajnom nosaču podataka dostavi Agenciji pisanu obavijest o raskidu Ugovora. Ugovor se smatra raskinutim s danom na koji Agencija zaprimi pisanu obavijest. U slučaju raskida Agencija ima pravo naplatiti standardnu naknadu za raskid Ugovora u visini koja se određuje prema danu raskida. Naknada za raskid ugovora naplaćuje se zadržavanjem odgovarajućeg novčanog iznosa kojeg je Putnik uplatio kao cijenu paket-aranžmana.

 
 

 

 

Prijaviti se

Dobrodošli u agenciju Trend Travel, vašeg partnera za nezaboravna putovanja širom svijeta. Naša strast je omogućiti vam da istražujete nove destinacije, doživite različite kulture i stvarate uspomene koje će trajati cijeli život.

Adresa

Gazi Husrev-begova br. 46 E, Sarajevo

Kontakt broj

Email